تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر سواروسکی - کد R003 مس دارد نگین دار خانم ها 199,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/4/18 1397/5/6 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98500 109000 270000 170000 153000 161000 175000
انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008 استیل دارد نگین دار آقایان 59,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/20 1396/10/12 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
47000 51900 45000 59000 69000 59000
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 348,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1399/6/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000 329000
انگشتر نقره - کد EIR018 نقره دارد نگین دار خانم ها 245,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
انگشتر نقره - کد GR021 نقره دارد نگین دار خانم ها 150,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد HR030 نقره دارد نگین دار خانم ها 88,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد HR033 نقره دارد نگین دار خانم ها 88,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد HR034 نقره دارد نگین دار خانم ها 97,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد HR037 نقره دارد نگین دار خانم ها 97,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
88000
انگشتر نقره - کد HR038 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد RIR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 142,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
128000
انگشتر نقره - کد RIR006 نقره دارد نگین دار خانم ها 184,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000
انگشتر نقره - کد RIR008 نقره دارد نگین دار خانم ها 147,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
138000
انگشتر نقره - کد RIR009 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد RIR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 173,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد SR001 نقره دارد خانم ها 209,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
240000 210000 197000 209000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 189,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000
انگشتر نقره - کد SR006 نقره دارد خانم ها 157,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 193,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 157,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 145,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000
انگشتر نقره - کد SR013 نقره دارد خانم ها 158,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 139000 128000 158000
انگشتر نقره - کد SR015 نقره دارد خانم ها 214,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
000273 227000 214000
انگشتر نقره - کد SR019 نقره دارد خانم ها 145,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
155000 129000 121000 145000
انگشتر نقره - کد STR001 نقره دارد نگین دار خانم ها 349,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
349000
انگشتر نقره - کد STR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 299,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000
انگشتر نقره - کد STR007 نقره دارد نگین دار خانم ها 216,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
216000
انگشتر نقره - کد STR008 نقره دارد نگین دار خانم ها 169,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
169000
انگشتر نقره - کد STR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 199,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000
انگشتر نقره - کد YR031 نقره دارد نگین دار خانم ها 97,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR032 نقره دارد نگین دار خانم ها 105,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR033 نقره دارد نگین دار خانم ها 97,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR034 نقره دارد نگین دار خانم ها 97,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR035 نقره دارد نگین دار خانم ها 188,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR037 نقره دارد نگین دار خانم ها 185,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR048 نقره دارد نگین دار خانم ها 199,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR049 نقره دارد نگین دار خانم ها 187,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR050 نقره دارد نگین دار خانم ها 187,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR051 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR052 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR053 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR054 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98000
انگشتر نقره - کد YR055 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR056 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR057 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR058 نقره دارد نگین دار خانم ها 125,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR059 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR060 نقره دارد نگین دار خانم ها 105,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR061 نقره دارد نگین دار خانم ها 106,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
99000
انگشتر نقره - کد YR062 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR063 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR064 نقره دارد نگین دار خانم ها 137,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR065 نقره دارد نگین دار خانم ها 136,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR066 نقره دارد نگین دار خانم ها 127,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR067 نقره دارد نگین دار خانم ها 143,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR069 نقره دارد نگین دار خانم ها 125,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR070 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR071 نقره دارد نگین دار خانم ها 115,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR072 نقره دارد نگین دار خانم ها 142,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR073 نقره دارد نگین دار خانم ها 115,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR074 نقره دارد نگین دار خانم ها 145,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR075 نقره دارد نگین دار خانم ها 135,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR076 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR077 نقره دارد نگین دار خانم ها 106,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR078 نقره دارد نگین دار خانم ها 103,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR079 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR080 نقره دارد نگین دار خانم ها 95,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره سواروسکی - کد R030 نقره دارد نگین دار خانم ها 440,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/3/29 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 407700 453000 553000 453000 407700 440000
بند انگشتی نقره - کد YR002 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR003 نقره دارد نگین دار خانم ها 127,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR004 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 126,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000
بند انگشتی نقره - کد YR007 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR008 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR012 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR013 نقره دارد نگین دار خانم ها 123,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR014 نقره دارد نگین دار خانم ها 105,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR015 نقره دارد نگین دار خانم ها 116,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR016 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR017 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR018 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR019 نقره دارد نگین دار خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
103000
بند انگشتی نقره - کد YR023 نقره دارد نگین دار خانم ها 127,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000
بند انگشتی نقره - کد YR024 نقره دارد نگین دار خانم ها 125,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR025 نقره دارد نگین دار خانم ها 149,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR026 نقره دارد نگین دار خانم ها 137,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR028 نقره دارد نگین دار خانم ها 137,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
حلقه و پشت حلقه نقره - کد EIR013 نقره دارد نگین دار خانم ها 298,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
298000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد EIR014 نقره دارد نگین دار خانم ها 228,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR020 نقره دارد نگین دار خانم ها 278,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
278000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021 نقره دارد نگین دار خانم ها 243,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
243000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR022 نقره دارد نگین دار خانم ها 231,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
231000
ست حلقه نقره - کد C-R008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 369,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1399/1/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
342000 369000
ست حلقه نقره - کد C-R009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 468,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1398/10/2 1399/1/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
359000 355000 375000
ست حلقه نقره - کد HR018 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 268,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
258000
ست حلقه نقره - کد VR007 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 448,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 440,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 478,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR010 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 423,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
423000
ست حلقه نقره - کد VR011 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 428,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
428000
ست حلقه نقره - کد VR012 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 440,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR013 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 456,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
456000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

٥٩,٠٠٠ تومان
14% ٦٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

٤٤٠,٠٠٠ تومان
12% ٤٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R009

ست حلقه نقره - کد C-R009

٤٦٨,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

٢٠٩,٠٠٠ تومان
13% ٢٣٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

١٥٧,٠٠٠ تومان
11% ١٧٧,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

١٨٩,٠٠٠ تومان
7% ٢٠٣,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R008

ست حلقه نقره - کد C-R008

٣٦٩,٠٠٠ تومان
8% ٣٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

٢١٤,٠٠٠ تومان
10% ٢٣٨,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

١٩٣,٠٠٠ تومان
5% ٢٠٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

١٥٨,٠٠٠ تومان
14% ١٨٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

١٤٥,٠٠٠ تومان
12% ١٦٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

١٥٧,٠٠٠ تومان
11% ١٧٧,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

١٤٥,٠٠٠ تومان
10% ١٦٢,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد STR005

انگشتر نقره - کد STR005

٢٩٩,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد STR001

انگشتر نقره - کد STR001

٣٤٩,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد STR007

انگشتر نقره - کد STR007

٢١٦,٠٠٠ تومان
|||