تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر سواروسکی - کد R003 مس دارد نگین دار خانم ها 175,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/4/18 1397/5/6 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98500 109000 270000 170000 153000 161000 175000
انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008 استیل دارد نگین دار آقایان 59,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/20 1396/10/12 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
47000 51900 45000 59000 69000 59000
انگشتر نقره - کد EIR012 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد EIR017 نقره دارد نگین دار خانم ها 198,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد EIR018 نقره دارد نگین دار خانم ها 228,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
انگشتر نقره - کد SR001 نقره دارد خانم ها 209,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
240000 210000 197000 209000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 189,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000
انگشتر نقره - کد SR006 نقره دارد خانم ها 157,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 193,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 157,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 145,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000
انگشتر نقره - کد SR013 نقره دارد خانم ها 158,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 139000 128000 158000
انگشتر نقره - کد SR015 نقره دارد خانم ها 214,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
000273 227000 214000
انگشتر نقره - کد SR019 نقره دارد خانم ها 145,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
155000 129000 121000 145000
انگشتر نقره - کد STR001 نقره دارد نگین دار خانم ها 349,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
349000
انگشتر نقره - کد STR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 299,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000
انگشتر نقره - کد STR007 نقره دارد نگین دار خانم ها 216,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
216000
انگشتر نقره - کد STR008 نقره دارد نگین دار خانم ها 169,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
169000
انگشتر نقره - کد STR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 199,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R005 نقره دارد نگین دار خانم ها 199,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/31 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 170100 189000 289000 189000 170100 182000 199000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R028 نقره دارد نگین دار خانم ها 505,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/2/26 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
289000 482400 536000 636000 536000 482400 506000 505000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R029 نقره دارد نگین دار خانم ها 579,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/2/26 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
309000 530100 589000 689000 589000 530100 557000 556000 579000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R030 نقره دارد نگین دار خانم ها 440,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/3/29 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 407700 453000 553000 453000 407700 440000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد EIR013 نقره دارد نگین دار خانم ها 298,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
298000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد EIR014 نقره دارد نگین دار خانم ها 228,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR020 نقره دارد نگین دار خانم ها 278,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
278000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021 نقره دارد نگین دار خانم ها 243,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
243000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR022 نقره دارد نگین دار خانم ها 231,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
231000
ست حلقه نقره - کد C-R008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 369,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1399/1/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
342000 369000
ست حلقه نقره - کد C-R009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 375,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1398/10/2 1399/1/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
359000 355000 375000
ست حلقه نقره - کد HR018 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 258,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
258000
ست حلقه نقره - کد HR019 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 228,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
ست حلقه نقره - کد HR020 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 258,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
258000
ست حلقه نقره - کد HR022 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 275,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
275000
ست حلقه نقره - کد R031 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 225,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/4/18 1398/8/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
249000 225000
ست حلقه نقره - کد VR007 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 448,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 440,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 478,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR010 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 423,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
423000
ست حلقه نقره - کد VR011 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 428,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
428000
ست حلقه نقره - کد VR012 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 440,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR013 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 456,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
456000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

٥٩,٠٠٠ تومان
14% ٦٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R028- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R028- فروش انگشتر

٥٠٥,٠٠٠ تومان
12% ٥٧٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R029- فروش انگشتر
خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

١٧٥,٠٠٠ تومان
2% ١٧٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

٤٤٠,٠٠٠ تومان
12% ٤٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد R031

ست حلقه نقره - کد R031

٢٢٥,٠٠٠ تومان
10% ٢٤٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

٢٠٩,٠٠٠ تومان
13% ٢٣٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R009

ست حلقه نقره - کد C-R009

٣٧٥,٠٠٠ تومان
10% ٤١٨,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

١٥٧,٠٠٠ تومان
11% ١٧٧,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

١٨٩,٠٠٠ تومان
7% ٢٠٣,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R008

ست حلقه نقره - کد C-R008

٣٦٩,٠٠٠ تومان
8% ٣٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

٢١٤,٠٠٠ تومان
10% ٢٣٨,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

١٩٣,٠٠٠ تومان
5% ٢٠٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

١٥٨,٠٠٠ تومان
14% ١٨٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

١٤٥,٠٠٠ تومان
12% ١٦٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

١٥٧,٠٠٠ تومان
11% ١٧٧,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

١٤٥,٠٠٠ تومان
10% ١٦٢,٠٠٠ تومان
|||