تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر سواروسکی - کد C-R001 مس دارد نگین دار خانم ها 79,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر سواروسکی - کد R003 مس دارد نگین دار خانم ها 161,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/4/18 1397/5/6 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98500 109000 270000 170000 153000 161000
انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008 استیل دارد نگین دار آقایان 59,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/20 1396/10/12 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
47000 51900 45000 59000 69000 59000
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 219,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000
انگشتر نقره - کد R025 نقره دارد نگین دار خانم ها 179,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/4/19 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 179000
انگشتر نقره - کد SR001 نقره دارد خانم ها 197,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
240000 210000 197000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 164,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000
انگشتر نقره - کد SR006 نقره دارد خانم ها 132,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 164,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 132,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 118,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000
انگشتر نقره - کد SR013 نقره دارد خانم ها 128,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 139000 128000
انگشتر نقره - کد SR015 نقره دارد خانم ها 214,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
000273 227000 214000
انگشتر نقره - کد SR017 نقره دارد خانم ها 86,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
109000 90000 86000
انگشتر نقره - کد SR019 نقره دارد خانم ها 121,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
155000 129000 121000
انگشتر نقره - کد SR035 نقره دارد خانم ها 80,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1398/4/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
99000 85000 81000 80000
انگشتر نقره - کد SR069 نقره دارد خانم ها 107,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
134000 112000 107000
انگشتر نقره - کد STR001 نقره دارد نگین دار خانم ها 349,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
349000
انگشتر نقره - کد STR002 نقره دارد نگین دار خانم ها 149,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000
انگشتر نقره - کد STR003 نقره دارد نگین دار خانم ها 149,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد STR004 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
139000
انگشتر نقره - کد STR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 299,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000
انگشتر نقره - کد STR006 نقره دارد نگین دار خانم ها 179,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
179000
انگشتر نقره - کد STR007 نقره دارد نگین دار خانم ها 216,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
216000
انگشتر نقره - کد STR008 نقره دارد نگین دار خانم ها 169,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
169000
انگشتر نقره - کد STR009 نقره دارد نگین دار خانم ها 189,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
189000
انگشتر نقره - کد STR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 199,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R004 نقره دارد نگین دار خانم ها 182,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/16 1396/6/16 1396/10/12 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 108000 118000 134900 174600 194000 294000 194000 174600 182000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R005 نقره دارد نگین دار خانم ها 182,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 170100 189000 289000 189000 170100 182000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 185,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/21 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1398/4/19 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 173700 193000 293000 193000 205000 185000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R007 نقره دارد T400 Jewelers نگین دار خانم ها 303,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/19 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
147000 272700 303000 403000 303000 272700 329000 303000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R010 نقره دارد نگین دار خانم ها 157,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/19 1398/4/19 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
159000 172000 157000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R026 نقره دارد نگین دار خانم ها 189,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/8/30 1398/4/19 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
148000 153000 170000 270000 270000 170000 209000 189000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R028 نقره دارد نگین دار خانم ها 505,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/2/26 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
289000 482400 536000 636000 536000 482400 506000 505000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R029 نقره دارد نگین دار خانم ها 556,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/2/26 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
309000 530100 589000 689000 589000 530100 557000 556000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R030 نقره دارد نگین دار خانم ها 440,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/3/29 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 407700 453000 553000 453000 407700 440000
ست حلقه نقره - کد C-R008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 342,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
342000
ست حلقه نقره - کد C-R009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 355,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1398/10/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
359000 355000
ست حلقه نقره - کد R018 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 347,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/26 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/19 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
295000 332100 369000 469000 356400 385000 347000
ست حلقه نقره - کد R027 نقره دارد T400 Jewelers ست حلقه خانم ها/آقایان 650,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد R031 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 225,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/4/18 1398/8/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
249000 225000
ست حلقه نقره - کد R032 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 269,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/4/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
269000
ست حلقه نقره - کد R089 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 245,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
260000 245000
ست حلقه نقره - کد R094 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 224,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
234000 224000
ست حلقه نقره - کد R097 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 260,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
273000 260000
ست حلقه نقره - کد R098 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 296,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19 1398/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
316000 297000 296000
ست حلقه نقره - کد R102 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 251,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
260000 251000
ست حلقه نقره - کد R106 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 206,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
211000 206000
ست حلقه نقره - کد R109 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 224,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
237000 224000
ست حلقه نقره - کد R112 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 250,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
250000
ست حلقه نقره - کد R114 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 239,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
254000 239000
ست حلقه نقره - کد R117 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 264,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
264000
ست حلقه نقره سواروسکی- کد C-R007 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 249,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
249000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R004- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R004- فروش انگشتر

١٨٢,٠٠٠ تومان
10% ٢٠٣,٠٠٠ تومان
انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

٥٩,٠٠٠ تومان
14% ٦٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R028- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R028- فروش انگشتر

٥٠٥,٠٠٠ تومان
12% ٥٧٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر

١٨٢,٠٠٠ تومان
11% ٢٠٤,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R006- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R006- فروش انگشتر

١٨٥,٠٠٠ تومان
11% ٢٠٩,٠٠٠ تومان
قیمت ست حلقه نقره - کد R018- ست انگشتر نقره

قیمت ست حلقه نقره - کد R018- ست انگشتر نقره

٣٤٧,٠٠٠ تومان
11% ٣٨٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R029- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R029- فروش انگشتر

٥٥٦,٠٠٠ تومان
12% ٦٢٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R007- فروش انگشتر

٣٠٣,٠٠٠ تومان
11% ٣٣٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

٤٤٠,٠٠٠ تومان
12% ٤٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

١٦١,٠٠٠ تومان
13% ١٨٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R026- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R026- فروش انگشتر

١٨٩,٠٠٠ تومان
11% ٢١٣,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد R032

ست حلقه نقره - کد R032

٢٦٩,٠٠٠ تومان
قیمت ست حلقه نقره - کد R106 - ست انگشتر نقره

قیمت ست حلقه نقره - کد R106 - ست انگشتر نقره

٢٠٦,٠٠٠ تومان
10% ٢٢٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

١٩٧,٠٠٠ تومان
10% ٢١٩,٠٠٠ تومان
قیمت ست حلقه نقره - کد R109 - ست انگشتر نقره

قیمت ست حلقه نقره - کد R109 - ست انگشتر نقره

٢٢٤,٠٠٠ تومان
10% ٢٤٩,٠٠٠ تومان
قیمت ست حلقه نقره - کد R114 - ست انگشتر نقره

قیمت ست حلقه نقره - کد R114 - ست انگشتر نقره

٢٣٩,٠٠٠ تومان
10% ٢٦٦,٠٠٠ تومان
|||