تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 379,050
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1399/6/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000 329000
انگشتر نقره - کد GR021 نقره دارد نگین دار خانم ها 150,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد HR030 نقره دارد نگین دار خانم ها 92,150
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد HR033 نقره دارد نگین دار خانم ها 92,150
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد HR038 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد R025 نقره دارد نگین دار خانم ها 219,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/4/19 1398/4/31
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 179000
انگشتر نقره - کد RIR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 142,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
128000
انگشتر نقره - کد SR001 نقره دارد خانم ها 265,050
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
240000 210000 197000 209000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 217,550
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000
انگشتر نقره - کد SR006 نقره دارد خانم ها 189,050
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 217,550
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 189,050
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 185,250
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000
انگشتر نقره - کد SR013 نقره دارد خانم ها 189,050
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 139000 128000 158000
انگشتر نقره - کد SR015 نقره دارد خانم ها 265,050
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
000273 227000 214000
انگشتر نقره - کد SR019 نقره دارد خانم ها 185,250
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
155000 129000 121000 145000
انگشتر نقره - کد STR004 نقره دارد نگین دار خانم ها 180,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
139000
انگشتر نقره - کد STR008 نقره دارد نگین دار خانم ها 198,550
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
169000
انگشتر نقره - کد STR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 237,500
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000
انگشتر نقره - کد YR031 نقره دارد نگین دار خانم ها 101,650
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR032 نقره دارد نگین دار خانم ها 111,150
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR033 نقره دارد نگین دار خانم ها 109,250
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR034 نقره دارد نگین دار خانم ها 101,650
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR035 نقره دارد نگین دار خانم ها 188,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR049 نقره دارد نگین دار خانم ها 187,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR050 نقره دارد نگین دار خانم ها 204,250
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR051 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR052 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR053 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR054 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,050
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98000
انگشتر نقره - کد YR055 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR056 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR057 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR058 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,650
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR059 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR060 نقره دارد نگین دار خانم ها 111,150
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR061 نقره دارد نگین دار خانم ها 112,100
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
99000
انگشتر نقره - کد YR063 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR064 نقره دارد نگین دار خانم ها 141,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR065 نقره دارد نگین دار خانم ها 141,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR066 نقره دارد نگین دار خانم ها 132,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR069 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,650
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR070 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR071 نقره دارد نگین دار خانم ها 121,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR072 نقره دارد نگین دار خانم ها 147,250
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR073 نقره دارد نگین دار خانم ها 131,100
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR074 نقره دارد نگین دار خانم ها 151,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR075 نقره دارد نگین دار خانم ها 147,250
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR077 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR079 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR080 نقره دارد نگین دار خانم ها 101,650
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره سواروسکی - کد R030 نقره دارد نگین دار خانم ها 589,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/3/29 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 407700 453000 553000 453000 407700 440000
بند انگشتی نقره - کد YR002 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR003 نقره دارد نگین دار خانم ها 132,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 132,050
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000
بند انگشتی نقره - کد YR007 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR008 نقره دارد نگین دار خانم ها 132,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 128,250
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR012 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR013 نقره دارد نگین دار خانم ها 128,250
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR014 نقره دارد نگین دار خانم ها 111,150
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR015 نقره دارد نگین دار خانم ها 121,600
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR016 نقره دارد نگین دار خانم ها 113,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR017 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR018 نقره دارد نگین دار خانم ها 122,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR023 نقره دارد نگین دار خانم ها 137,750
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000
بند انگشتی نقره - کد YR024 نقره دارد نگین دار خانم ها 137,750
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR025 نقره دارد نگین دار خانم ها 149,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR026 نقره دارد نگین دار خانم ها 141,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR028 نقره دارد نگین دار خانم ها 141,550
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
حلقه و پشت حلقه نقره - کد EIR014 نقره دارد نگین دار خانم ها 274,550
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR020 نقره دارد نگین دار خانم ها 278,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
278000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021 نقره دارد نگین دار خانم ها 270,750
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
243000
ست حلقه نقره - کد C-R009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 497,800
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1398/10/2 1399/1/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
359000 355000 375000
ست حلقه نقره - کد VR008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 474,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 498,750
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره - کد VR012 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 474,050
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
ست حلقه نقره سواروسکی- کد C-R007 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 480,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6 1399/8/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
249000 480000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

١٨٥,٢٥٠ تومان
5% ١٩٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر
خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

٣٧٩,٠٥٠ تومان
5% ٣٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R009

ست حلقه نقره - کد C-R009

٤٩٧,٨٠٠ تومان
5% ٥٢٤,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

٢٦٥,٠٥٠ تومان
5% ٢٧٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

١٨٩,٠٥٠ تومان
5% ١٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

٢١٧,٥٥٠ تومان
5% ٢٢٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

٢٦٥,٠٥٠ تومان
5% ٢٧٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

٢١٧,٥٥٠ تومان
5% ٢٢٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

١٨٩,٠٥٠ تومان
5% ١٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

١٨٩,٠٥٠ تومان
5% ١٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

١٨٥,٢٥٠ تومان
5% ١٩٥,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد STR008

انگشتر نقره - کد STR008

١٩٨,٥٥٠ تومان
5% ٢٠٩,٠٠٠ تومان
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021

حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021

٢٧٠,٧٥٠ تومان
5% ٢٨٥,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد STR004

انگشتر نقره - کد STR004

١٨٠,٥٠٠ تومان
5% ١٩٠,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد VR008

ست حلقه نقره - کد VR008

٤٧٤,٠٥٠ تومان
5% ٤٩٩,٠٠٠ تومان
|||