تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر سواروسکی - کد R003 مس دارد نگین دار خانم ها 339,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/4/18 1397/5/6 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1399/1/12 1399/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98500 109000 270000 170000 153000 161000 175000 299000
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 450,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1399/6/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000 329000
انگشتر نقره - کد CR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 799,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/30 1400/1/28 1400/1/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 715000 799000
انگشتر نقره - کد SR001 نقره دارد خانم ها 299,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
240000 210000 197000 209000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 249,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 249,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 209,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 209,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000
انگشتر نقره - کد SR013 نقره دارد خانم ها 209,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 139000 128000 158000
انگشتر نقره - کد SR015 نقره دارد خانم ها 279,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
000273 227000 214000
انگشتر نقره - کد YR032 نقره دارد نگین دار خانم ها 126,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR033 نقره دارد نگین دار خانم ها 126,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR056 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR058 نقره دارد نگین دار خانم ها 147,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR061 نقره دارد نگین دار خانم ها 128,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
99000
انگشتر نقره - کد YR063 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR064 نقره دارد نگین دار خانم ها 159,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR065 نقره دارد نگین دار خانم ها 159,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR066 نقره دارد نگین دار خانم ها 149,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR069 نقره دارد نگین دار خانم ها 157,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR072 نقره دارد نگین دار خانم ها 165,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR073 نقره دارد نگین دار خانم ها 148,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR074 نقره دارد نگین دار خانم ها 169,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR075 نقره دارد نگین دار خانم ها 165,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR077 نقره دارد نگین دار خانم ها 129,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره - کد YR080 نقره دارد نگین دار خانم ها 117,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
انگشتر نقره سواروسکی - کد R004 نقره دارد نگین دار خانم ها 399,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/16 1396/6/16 1396/10/12 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/19 1399/1/11 1399/10/23 1399/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 108000 118000 134900 174600 194000 294000 194000 174600 182000 199000 399000 359000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R005 نقره دارد نگین دار خانم ها 429,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/31 1399/1/12 1399/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 170100 189000 289000 189000 170100 182000 199000 386000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 450,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/21 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1398/4/19 1398/4/31 1399/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 173700 193000 293000 193000 205000 185000 398000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R026 نقره دارد نگین دار خانم ها 450,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/8/30 1398/4/19 1398/4/31 1399/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
148000 153000 170000 270000 270000 170000 209000 189000 359000
بند انگشتی نقره - کد YR002 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR003 نقره دارد نگین دار خانم ها 149,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 149,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000
بند انگشتی نقره - کد YR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 145,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR016 نقره دارد نگین دار خانم ها 129,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR017 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR018 نقره دارد نگین دار خانم ها 139,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR023 نقره دارد نگین دار خانم ها 155,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000
بند انگشتی نقره - کد YR024 نقره دارد نگین دار خانم ها 155,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR025 نقره دارد نگین دار خانم ها 159,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
بند انگشتی نقره - کد YR026 نقره دارد نگین دار خانم ها 159,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
حلقه و پشت حلقه نقره - کد EIR014 نقره دارد نگین دار خانم ها 289,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021 نقره دارد نگین دار خانم ها 305,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
243000
ست حلقه نقره - کد C-R009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 544,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1398/10/2 1399/1/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
359000 355000 375000
ست حلقه نقره - کد VR008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 499,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

ست حلقه نقره - کد C-R009

ست حلقه نقره - کد C-R009

٥٤٤,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد VR008

ست حلقه نقره - کد VR008

٤٩٩,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد YR073

انگشتر نقره - کد YR073

١٤٨,٠٠٠ تومان
|||