تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر سواروسکی - کد R003 مس دارد نگین دار خانم ها 299,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/4/18 1397/5/6 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1399/1/12 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98500 109000 270000 170000 153000 161000 175000 299000 299000
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 360,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1399/6/16 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000 329000 360000
انگشتر نقره - کد CR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 712,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/30 1400/1/28 1400/1/30 1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 715000 799000 712000
انگشتر نقره - کد SR001 نقره دارد خانم ها 240,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
240000 210000 197000 209000 240000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 216,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000 216000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 220,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000 220000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 184,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000 184000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 184,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000 184000
انگشتر نقره - کد SR013 نقره دارد خانم ها 184,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 139000 128000 158000 184000
انگشتر نقره - کد SR015 نقره دارد خانم ها 248,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
000273 227000 214000 248000
انگشتر نقره - کد YR056 نقره دارد نگین دار خانم ها 120,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
120000
انگشتر نقره - کد YR058 نقره دارد نگین دار خانم ها 126,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
126000
انگشتر نقره - کد YR061 نقره دارد نگین دار خانم ها 103,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/24 1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
99000 103000
انگشتر نقره - کد YR063 نقره دارد نگین دار خانم ها 120,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
120000
انگشتر نقره - کد YR064 نقره دارد نگین دار خانم ها 136,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
136000
انگشتر نقره - کد YR069 نقره دارد نگین دار خانم ها 134,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
134000
انگشتر نقره - کد YR072 نقره دارد نگین دار خانم ها 140,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
140000
انگشتر نقره - کد YR073 نقره دارد نگین دار خانم ها 128,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
128000
انگشتر نقره - کد YR074 نقره دارد نگین دار خانم ها 144,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
144000
انگشتر نقره - کد YR075 نقره دارد نگین دار خانم ها 140,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
140000
انگشتر نقره - کد YR077 نقره دارد نگین دار خانم ها 108,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
108000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R004 نقره دارد نگین دار خانم ها 370,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/16 1396/6/16 1396/10/12 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/19 1399/1/11 1399/10/23 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 108000 118000 134900 174600 194000 294000 194000 174600 182000 199000 399000 359000 370000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R005 نقره دارد نگین دار خانم ها 379,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/31 1399/1/12 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 170100 189000 289000 189000 170100 182000 199000 386000 379000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 399,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/21 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1398/4/19 1398/4/31 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 173700 193000 293000 193000 205000 185000 398000 399000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R026 نقره دارد نگین دار خانم ها 390,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/24 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/8/30 1398/4/19 1398/4/31 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
148000 153000 170000 270000 270000 170000 209000 189000 359000 390000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R028 نقره دارد نگین دار خانم ها 780,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/2/26 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1398/2/19 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
289000 482400 536000 636000 536000 482400 506000 505000 780000
بند انگشتی نقره - کد YR002 نقره دارد نگین دار خانم ها 112,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
120000 112000
بند انگشتی نقره - کد YR005 نقره دارد نگین دار خانم ها 120,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 120000
بند انگشتی نقره - کد YR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 116,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
116000
بند انگشتی نقره - کد YR017 نقره دارد نگین دار خانم ها 112,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
112000
بند انگشتی نقره - کد YR018 نقره دارد نگین دار خانم ها 112,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
112000
بند انگشتی نقره - کد YR023 نقره دارد نگین دار خانم ها 124,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/4/17 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 124000
بند انگشتی نقره - کد YR024 نقره دارد نگین دار خانم ها 124,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
124000
بند انگشتی نقره - کد YR025 نقره دارد نگین دار خانم ها 128,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
128000
بند انگشتی نقره - کد YR026 نقره دارد نگین دار خانم ها 128,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
128000
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021 نقره دارد نگین دار خانم ها 272,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/1/19 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
243000 272000
ست حلقه نقره - کد C-R009 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 480,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1398/10/2 1399/1/14 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
359000 355000 375000 480000
ست حلقه نقره - کد VR008 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 399,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
399000
ست حلقه نقره سواروسکی- کد C-R007 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 530,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6 1399/8/27 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
249000 480000 530000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R004- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R004- فروش انگشتر

٣٧٠,٠٠٠ تومان
14% ٤٣٠,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره سواروسکی - کد C-R007

ست حلقه نقره سواروسکی - کد C-R007

٥٣٠,٠٠٠ تومان
7% ٥٧٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R006- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R006- فروش انگشتر

٣٩٩,٠٠٠ تومان
11% ٤٥٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر

٣٧٩,٠٠٠ تومان
16% ٤٥٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

٣٦٠,٠٠٠ تومان
35% ٥٥٠,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R009

ست حلقه نقره - کد C-R009

٤٨٠,٠٠٠ تومان
20% ٥٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

٢٩٩,٠٠٠ تومان
12% ٣٣٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R026- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R026- فروش انگشتر

٣٩٠,٠٠٠ تومان
13% ٤٥٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

٢٤٠,٠٠٠ تومان
20% ٢٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

٢١٦,٠٠٠ تومان
20% ٢٦٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

٢٤٨,٠٠٠ تومان
20% ٣١٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

٢٢٠,٠٠٠ تومان
20% ٢٧٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

١٨٤,٠٠٠ تومان
20% ٢٣٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

١٨٤,٠٠٠ تومان
20% ٢٣٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

١٨٤,٠٠٠ تومان
20% ٢٣٠,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد VR008

ست حلقه نقره - کد VR008

٣٩٩,٠٠٠ تومان
20% ٤٩٩,٠٠٠ تومان
حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021

حلقه و پشت حلقه نقره - کد YR021

٢٧٢,٠٠٠ تومان
20% ٣٤٠,٠٠٠ تومان
|||